Niveau 1 Basis
Logo met link naar uw eigen website                                             0,-

Niveau 2 Interactie
Video naar keuze (door u aangeleverd)                                          0,-

Niveau 3 Virtuele expositie van uw jacht/boot
Streaming 2024                                                                         98,-
Modelleren en plaatsen tot 10 meter                                        1.000,-
Modelleren en plaatsen vanaf 10 tot 15 meter                          1.500,-
Modelleren en plaatsen vanaf 15 tot 25 meter                          2.000,-

Toelichting

 • Prijzen excl. BTW 21%
 • Streaming zijn de kosten voor het online zetten (zoals u ook jaarlijkse kosten voor uw website hebt). Deze kosten fluctueren sterk met het bezoekersaantal. Wij bieden voor 2024 een vaste, voordelige prijs. Gezien de sterke internationale innovaties voor virtueel presenteren, verwachten we geen kostenstijging voor 2025.
 • Voor het modelleren levert u een video aan van uw boot of jacht dat in 360 graden om de boot heen is gemaakt. Daarvoor krijgt u van ons nadere instructies. Dit vraagt nauwkeurigheid want de kwaliteit van de aangeleverde video is mede bepalend voor de kwaliteit van het model.
 • Het model toont de buitenkant van uw boot of jacht. U kunt dit model ook op uw eigen website plaatsen. Verdere mogelijkheden zijn ook de binnenkant te laten zien, er een online configurator van te maken of virtuele video’s te produceren. Doorlinken vanuit de virtuele Hiswa naar het model op uw eigen website is inbegrepen. Het eventueel modelleren van de binnenkant, een online configurator of virtuele video’s zijn niet inbegrepen in bovenstaand aanbod.
 • Hebt u al een 3D model van uw boot of jacht? Overleg dan even met ons. Conversiemogelijkheden naar de virtuele Hiswa bepalen uw korting op de prijs.
 • Hebt u meerdere boten die qua model niet al teveel van elkaar afwijken? Dan zijn er mogelijk efficiency voordelen bij het modelleren. Overleg met ons als u meerdere boten of jachten wilt exposeren.

Tiyan B.V. – Nova Zemblastraat 89 – 1013 RJ Amsterdam – KvK 81608365
Tel Grethe van Geffen 00 31 6 53710987  Marouane Duboc 00 31 6 10226641
Mail hello@tiyan.eu

Rates Virtual Hiswa te Water (English)

Level 1 Basic
Logo with link to your own website                                               0,-

Niveau 2 Interaction
Video of choice (provided by you)                                                 0,-

Niveau 3 Virtual exposition of your yacht/boat
Streaming 2024                                                                         98,-
Modelling and placing up to 10 meter                                       1.000,-
Modelling and placing from 10 to 15 meter                              1.500,-
Modelling and placing from 15 to 25 meter                               2.000,-

Explanation

 • Pricing excl. VAT 21%
 • Streaming is the cost of putting it online (just like you have annual costs for your website). These costs fluctuate greatly with the number of visitors. We offer a fixed, advantageous price for 2024. Given the strong international innovations for virtual presentation, we do not expect cost increase for 2025.
 • For modelling, provide a video of your boat or yacht that has been taken in 360 degrees around the boat. You will receive instructions from us to do so. This requires accuracy, because the quality of the supplied video also determines the quality of the model.
 • The model shows the exterior of your boat or yacht. You can also post this model on your own website. Further possibilities to develop are also to show the inside, turn it into an online configurator or produce virtual videos. Linking from the virtual Hiswa to the model to your own website is included. Modelling of the interior, an online configurator or virtual videos are not included in the above offer.
 • Do you already have a 3D model of your boat or yacht? Please consult with us. Conversion options to the virtual Hiswa determine your price reduction.
 • Do you have several boats that do not differ too much in terms of model? Then there may be efficiency advantages in modeling. Please consult with us if you want to exhibit multiple boats or yachts.

Tiyan B.V. – Nova Zemblastraat 89 – 1013 RJ Amsterdam – KvK 81608365
Tel Grethe van Geffen 00 31 6 53710987  Marouane Duboc 00 31 6 10226641
Mail hello@tiyan.eu